Voor directieleden


6 tips voor een aantrekkelijke speelplaats

7 eigenschappen van effectieve leraren

1. Passie.
In het algemeen houden leraren van lesgeven, van leerlingen en van hun vak. Een effectieve leraar heeft een passie voor onderwijs maar herkent de beperkingen. Effectief leraren voelen hun klas aan en geven les binnen de grenzen en binnen de druk waar zij mee geconfronteerd worden. Soms met het hart door de mond. Een effectieve leraar kan zijn passie niet verbergen. Een effectieve leraar weet dat lesgeven moeilijk en vermoeiend is. Wie anders heeft de verantwoordelijkheid om de gedachten van honderden en duizenden leerlingen vorm te geven? Effectieve leraren weten dat leerlingen soms behoefte hebben aan een lach en plezier en dat als zij als leraar geen plezier hebben leerlingen dit herkennen.

 

2. Gepland en georganiseerd.
Effectieve leraren zijn altijd georganiseerd. In zo’n hoge mate dat zij vaak de agenda’s van anderen kennen en zo problemen voorkomen. Studiewijzers zijn gericht op de behoefte van de leerling en het klaslokaal is ingericht op leren. Materialen zijn gestructureerd opgeborgen en eenvoudig te vinden. De leerlingen nemen het belang van de door de leraar goed doordachte organisatie over.

 

3. Reflectief en met een open geest.
De meest effectieve leraren zijn zich bewust dat zij continu geëvalueerd worden door hun teamleiders, collega’s, ouders en leerlingen. Zij voelen hierdoor niet dat zij worden aangevallen of dat zij verantwoording moeten afleggen maar verwelkomen de uitdaging en staan open voor feedback die hun lesgeven nog beter kan maken. Effectieve leraren weten dat niemand perfect is en dat er altijd ruimte voor verbetering is. Zij weten dat het een noodzaak is om kritisch naar hun eigen lesgeven te kijken. Zij denken altijd na over wat goed ging en wat volgende keer beter kan.

 

4. Risico nemen en verandering omarmen.
Lessen verlopen niet altijd volgens het plan, er is een grote behoefte aan flexibiliteit en het herkennen van het moment. Een effectieve leraar weet wanneer hij zich moet aanpassen aan het moment om aan de behoeften van de leerling en de vereisten van het curriculum te voldoen. Wat 3 jaar geleden werkte doet dat dit jaar misschien niet meer. Een effectieve leraar weet dat hij een expert op zijn terrein en zorgt ervoor dat hij kennis heeft van de laatste ontwikkelingen binnen zijn vak, vereiste vaardigheden en pedagogiek.

 

5. Samenwerken.
Effectieve leraren hebben een vermogen om positieve energie het klaslokaal binnen te brengen, elke dag opnieuw. Zij kunnen dit ook met de meeste collega’s waarmee zij werken. Zij zijn zicht bewust van de persoonlijke uitdagingen die iedereen heeft binnen en buiten de school, maar laten deze achter op het moment dat zij het klaslokaal binnen stappen. Zij delen wereldwijde ervaringen, daar waar toepasselijk. Effectieve leraren onderschatten nooit de waarde van de expertise die binnen de school aanwezig is. Zij vergeten nooit het belang van het delen van ideeën door discussie, of via praktische voorbeelden. Zij gaan actief op zoek naar praktische voorbeelden.

 

6. Obstakels verwijderen.
De meeste leraren verwijderen dagelijks obstakels. Een eigenschap van effectieve leraren is dat zij zich rekenschap geven van het feit dat belezenheid, sociale achtergrond, taal, geen hindernis voor leren hoeft te zijn. Zij accepteren geen excuses. Zij zijn zich bewust van het belang van de kwaliteit van het onderwijs en bieden mogelijkheden tot verbetering van achterstanden aan, maar accepteren dit nooit als een reden voor verlaging van het niveau en de vereisten tijdens de lessen.

 

7. Consistent zijn.
Boven alles delen effectieve leraren een gezamenlijke eigenschap. Ze zijn consistent in alles wat ze doen. Effectieve leraren mogen overkomen als een buitenbeentje binnen een school, maar zij geven altijd les op hun manier les binnen de grenzen van de school. Er zijn geen verrassingen, hoewel zij hun collega’s kunnen verrassen met ongewone en buitengewone ideeën. Hun gedrag zorgt nooit voor een probleem, omdat hun reputatie en bewezen kwaliteit voor zichzelf spreekt. Zij geven altijd 100% in alles wat zij doen. Zij zijn betrouwbaar en doen wat zij doen omdat zij een passie hebben voor onderwijs. Zij doen het niet omdat zij het gevoel hebben het te moeten doen.

Effectieve leraren creëren hun eigen standaarden – vaak te hoog om te kunnen bereiken – maar zij stellen nooit teleur.

7 eigenschappen van effectieve teams

1. Passie.
Een gepassioneerd team straalt de hartstocht die zij voelt voor het lesgeven naar elkaar, maar zeker ook naar de leerlingen en ouders uit. Leerlingen en ouders zien dat, voelen dat en zullen dat ook overnemen. Het plezier van samen-opvoeden zorgt ervoor dat gevoeld wordt waar stresspunten mogelijk kunnen ontstaan en vangen dit voor en met elkaar op. Zo’n effectief team is uiterst inspirerend om in te werken en zal elke nieuwkomer snel in die passie meetrekken. Het thuisgevoel zal door iedere leerling kunnen worden beaamd.

 

2. Samenwerken.
Een effectieve team heeft het vermogen om positieve energie te laten stromen rond alles wat in hun werkgebied opduikt.
Nieuwe onderwijs ideeën worden omarmd en waar mogelijk ingezet. De leerkrachten zullen continue gezamenlijk blijven zoeken naar verbeteringen. Een effectief team maakt gebruik van elkanders talenten en schrikt er geenszins van terug om expertise die ze missen via creatieve wegen binnen te halen. De samenwerking is ook voelbaar in de energie die zo’n team kan opbrengen voor buitenschoolse activiteiten en voor individuele prestaties van leerlingen buiten de school.

 

3. Gepland en georganiseerd.
Een effectief team is altijd georganiseerd. In zo’n hoge mate dat zij vaak de agenda’s van elkaar kennen en zo problemen voorkomen. Studiewijzers zijn gericht op de behoefte van de leerling en het schoolgebouw is ingericht op leren. Materialen zijn gestructureerd opgeborgen en eenvoudig te vinden. De leerlingen en ouders nemen het belang van de door het team goed doordachte organisatie over.

 

4. Reflectief en met een open geest.
Het effectieve team blijft evalueren en staat open voor alle feedback die zij krijgen van elkaar, van leerlingen en van ouders waardoor hun manier van werken verbeterd kan worden. Er is geloof in constante verbetering.

 

5. Risico nemen en verandering omarmen.
Het onderwijs verloopt niet altijd volgens plan, er is een grote behoefte aan flexibiliteit en het herkennen van het moment. Een effectief team weet wanneer zij zich moet aanpassen aan het moment om aan de behoeften van de leerling en de vereisten van het curriculum te voldoen. Wat 3 jaar geleden werkte doet dat dit jaar misschien niet meer. Een effectief team zorgt ervoor dat zij kennis neemt van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied, vaardigheden en pedagogiek.

 

6. Obstakels verwijderen.
Dit team overwint dagelijks obstakels. Een eigenschap van de effectiviteit van zo’n team is dat zij zich rekenschap geeft van het feit dat belezenheid, sociale achtergrond, taal, geen hindernis voor leren hoeft te zijn. Niet bij leerlingen en niet bij ouders. Zij accepteert geen excuses. Zij is zich bewust van het belang van de kwaliteit van het onderwijs en biedt mogelijkheden tot verbetering van achterstanden aan, maar accepteert dit nooit als een reden voor verlaging van het niveau en de vereisten tijdens de dagelijkse lessen.

 

7. Consistent zijn.
Boven alles deelt een effectief team een gezamenlijke eigenschap. Ze is consistent in alles wat ze doet. Het effectieve team mag overkomen als hecht en moeilijk om erin binnen te dringen, maar zij geven altijd doordacht en binnen de grenzen van het onderwijs les op hun eigen manier. Er zijn geen verrassingen, hoewel zij hun collega scholen kunnen verrassen met ongewone en buitengewone ideeën. Hun reputatie en bewezen kwaliteit staat bijten kijf. Zij geven altijd 100% in alles wat zij doen. Zij is betrouwbaar en doet wat zij doet omdat zij een passie heeft voor onderwijs.

7 tips voor een goed personeelsbeleid

  1. Voer een proactief rekruteringsbeleid: volg goed functionerende interims en stagiairs op, hou spontane sollicitaties bij in een databank, leg een wervingsreserve aan. Zo kan je snel en efficënt inspelen op (onverwachte) vacatures.
  2. Betrek anderen bij het rekruterings- en selectieproces. Zo ontlast je jezelf van bepaalde (administratieve) taken en vergroot je de objectiviteit en gedragenheid.
  3. Stel vooraf een duidelijk profiel op. Zo kan je het zoekproces gerichter laten verlopen. Je zal makkelijker de geschikte kandidaat vinden.
  4. Ontwikkel een vaste selectieprocedure in verschillende fases, waarbij je telkens op een andere manier andere informatie verzamelt over de kandidaten. Zo krijg je een representatief beeld en beperk je de subjectiviteit.
  5. Begin op tijd aan de toewijzing van opdrachten aan je personeel. Zo heb je meer ruimte om de belangen van de school, de leraren en de leerlingen op elkaar af te stemmen en kan je de collega’s ook tijdig informeren.
  6. Geef leraren op een structurele manier inspraak wat betreft de verdeling van opdrachten. Dat vergroot hun welbevinden.
  7. Zoek naar evenwicht tussen stabiliteit en zinvolle veranderingen die zorgen voor meer productiviteit, effectiviteit en welbevinden bij leraren. De juiste persoon op de juiste plaats is het uiteindelijke doel. Let vooral op de opdrachten die je toewijst aan starters.

bron: klasse.be

Burn-out bij leraren voorkomen

:: Een klaagcultuur is heel besmettelijk en beïnvloedt de werkbeleving in negatieve zin. Probeer die cultuur te doorbreken door bijvoorbeeld zelf positief te zijn.

 

:: Probeer te achterhalen in welke mate leraren werkdruk ervaren en maak het bespreekbaar in een teamvergadering.

 

:: Zeg niet alleen dat je iets begrijpt, maar leg ook uit waarom je het begrijpt. Dat toont inlevingsvermogen en wordt vaak als grote steun ervaren.

 

:: Geef zelf het goede voorbeeld. Als jij wilt dat leraren aandacht hebben voor hun leerlingen, moet jij ook aandacht hebben voor jouw teamleden.

 

:: Overtuig leraren ervan dat ze niet iedere leerling de juiste aandacht kunnen geven. Dat besef geeft meer rust.

 

:: Kijk kritisch welke administratieve taken echt uitgevoerd moeten worden en welke niet. In het onderwijs wemelt het van de fantoomregels.

 

:: Benut de persoonlijke kracht van mensen. Dwing niet iemand iets te doen wat niet bij hem past, maar laat het dan een collega doen die er wel goed in is.

 

:: Stort niet alles dat van het schoolbestuur komt klakkeloos uit over je collega's, maar schat elke keer in hoe noodzakelijk iets is.

 

:: Geef leraren wat vaker complimenten. In het onderwijs werken veel mensen die dat nodig hebben en die daar meer zelfvertrouwen van krijgen.

 

uit: Kader Primair, vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs

Co-working space

Als leraar sta je bij regelmatig 24/7 onder druk. Weekendwerk, avondwerk, we kennen het allemaal maar al te goed. Hoe zou het zijn om onze weekends meer vrij te houden? Dan moeten we er wel iets op vinden om onze werktijd tijdens de week anders in te vullen. En laat ons eerlijk zijn, de leraarszaal is niet altijd de ideale werkruimte om rustig schoolwerk te doen. Vele scholen hebben ook niet de locaties om leraren op school te laten werken.

Hoe het anders kan, stelt Bram Bruggeman voor in zijn Bramvuur blog: een flexibele werkruimte waar je kunt co-werken met andere onderwijsmensen, of lekker gefocust je onderwijswerk individueel kunt afwerken.

De directeur ondersteunt kwaliteit op de klasvloer

Download
DOKK-tool
DOKK-tool SO.pdf
Adobe Acrobat document 3.1 MB

De onderpresterende leerkracht

Herken de onderpresterende leerkracht in jouw school aan de hand van volgende kenmerken:

 

De onderpresterende leraar heeft problemen met / naar aanleiding van:

 

Technisch falen

• het afstemmen en toepassen van onderwijsdidactiek op het doelpubliek

• het aanpassen van het tempo en niveau van de lesinhoud aan het werkelijke niveau van de leerlingen

• het hanteren van routines en regels in de klas

• omgaan met ongewenst gedrag

• de relatie leraar-leerling

• de evaluatie van leerlingen

• de expertise op het vlak van vakinhoud

• vernieuwingen

• professionalisering

 

Productief falen

• het behalen van het beoogde resultaat met de leerlingen (leerplandoelen bereiken)

• het motiveren van de leerlingen voor het vak

• het krijgen van respect van de leerlingen

• het teweegbrengen van negatieve attitudes bij de leerlingen ten aanzien van de school

• een negatief klasklimaat

 

Persoonlijk falen

• cognitieve, affectieve vaardigheden die essentieel zijn voor het lesgeven

• emotionele instabiliteit

• (gebrek aan) zelfcontrole

• het maken van correcte professionele (empathische) inschattingen

 

Bureaucratisch falen

• het naleven van regels en het opvolgen van richtlijnen van de directie

• het opnemen van suggesties tot verbetering van de prestaties

• het naleven van regels die op school gelden

 

Ethisch falen

• fungeren als rolmodel

• het hanteren van fysiek en psychisch geweld tegenover leerlingen

• het hebben van negatieve attitudes tegenover leerlingen

• onverschilligheid ten aanzien van de taken als leraar, het hebben van een enge taakopvatting

• loyaliteit tegenover directie en collega's

 

 

Hoe met onderpresterende leerkrachten omgaan?

 

Tolererende strategieën

• geen actie ondernemen, afwachten

• minimaliseren

 

Compenserende strategieën

• transfereren naar centrale dienst of andere school

• andere lesopdracht binnen de school zoeken

• de klasgroepgrootte verkleinen

• aantal leerlingen met speciale noden beperken

• nieuwe functie binnen de eigen school zoeken

 

Disciplinaire strategieën

• onvoldoende geven bij evaluatie

• ontslaan

• adviseren om vervroegd met pensioen te gaan

• andere functie buiten het onderwijs adviseren

• arbeidsongeschiktheid adviseren

 

Formatieve strategieën

• leraar informeren over onderpresteren

• aanbieden van professionele ontwikkelingsactiviteiten (coach)

 

Normatieve strategieën

• assistentie van collega-leraren

• aanbieden van collegiale visitatie

• professionele hulp van collega-leraren

• leraar betrekken bij collegiale discussies

 

Summatieve strategieën

• aanbieden van ondersteuning door een externe raadgever

• schoolleider geeft richting verandering aan

• houden van een formele evaluatie

 

Motiverende strategieën

• eerlijke, directe feedback geven

• teambuilding, communicatie- en conflictoplossingsvaardigheden ontwikkelen

• autonomie en verantwoordeljikheid toekennen

bron: Impuls nr. 3 | januari-maart 2016 | pagina 134, 136

De rol van een verbetercultuur bij goed onderwijs

Als je echt goed onderwijs wil voor je leerlingen, dan is er één ding dat echt telt: de kwaliteit van het lerarenteam. Er is een groot verschil tussen scholen waarin leraren uitvoerders zijn van een lesprogramma bedacht door uitgevers en scholen waar leraren zich eigenaar voelen van het onderwijs en elke dag samen hun lessen verbeteren. Dat is een school met een verbetercultuur.

In zo’n school stellen leraren zelf doelen vast die zij met hun leerlingen willen bereiken en werken zij intensief samen met collega’s om deze doelen te behalen. Zij vragen hun leerlingen om feedback en betrekken hen bij het verbeteren van het onderwijs. Leerlingen en ouders merken dit in de vorm van steeds beter onderwijs en de betrokkenheid van de leraren. 

Op scholen waar de leraren gestuurd worden door regels en lesprogramma’s, verdwijnt het werkplezier van de leraren en wordt het onderwijs niet beter. Waar deze scholen voor moeten uitkijken is dat er geen klaagcultuur ontstaat onder leraren en onder ouders.

 

Hoe herken je een verbetercultuur?

Vraag voor de directie en leerkrachten: Wat doen jullie als school om het onderwijs in de klassen steeds verder te verbeteren?

Vraag voor leerlingen en leerkrachten: Hoe vaak zie je leraren bij elkaar in de klas meekijken?

Vraag aan leerkrachten: Wat zijn voorbeelden van wat je de afgelopen twee weken van een collega hebben geleerd?

 

Het volledige artikel kan je hier lezen.

bron: www.oudersonderwijs.nl

Digitalisering: vijf aandachtspunten

Betrek je team

“De directie had een duidelijke visie uitgewerkt en de leraren daarin al in een vroeg stadium betrokken. Door goed te communiceren, sprongen de leraren enthousiast mee op de kar. Lesmateriaal was er niet, en dus zijn ze dat zelf beginnen te maken. Intussen hebben de Vlaamse uitgeverijen wel grote stappen voorwaarts gezet.”

 

Go slow

“Digitalisering hoeft geen big bang te zijn, doorgevoerd in één zomervakantie. De overgang van papier naar digitaal kan geleidelijk verlopen. In Blankenberge werd een deel van de leerstof gemengd papier-digitaal, een ander deel volledig digitaal. Dat laatste is achteraf nog wat bijgestuurd, omdat het in de realiteit niet werkte, of omdat er niet genoeg uitgewerkt lesmateriaal was.”

 

Vergeet ouders en leerlingen niet

“Je hebt een heel sterk communicatieplan nodig naar ouders en andere stakeholders: leerlingen en overheid. Alleen dan kan je iedereen overtuigen. Dat onderschatte de school. Ze dacht: als de leraren het willen en we zijn er klaar voor, dan zal het wel lukken. Niet dus.”

 

Digitaal is goedkoper

“Onderschat het financiële aspect niet. De school is erin geslaagd om de rekening voor de ouders aanzienlijk te doen dalen. Omdat er bijvoorbeeld geen kopieën meer gemaakt moesten worden en minder papier aangekocht is. In tijden van crisis is dat een belangrijk aspect.”

 

Digitaal = meer differentiatie

“Er zijn veel meer mogelijkheden om individueel met de leerlingen te werken. Zonder handboek zetten de leraren veel meer in op differentiatie. Ze serveren hun leerlingen aangepaste online oefeningen.”

bron: klasse.be

Drinken tijdens de les?

Herken je collega's

Huiswerkbeleid | Checklist voor directies

Download
Huiswerkbeleid | Checklist voor directies
Ben je directeur op een school waar huiswerk gegeven wordt? Probeer dan zoveel mogelijk af te vinken!
huiswerk standpunt directie.docx
Microsoft Word document 13.6 KB

Kleinere klassen en langere lessen

Kwetsbare directeurs zijn effectiever

Effectiviteit en kwetsbaarheid ……misschien niet de meest logische combinatie. En zeker niet voor directeurs, die toch vooral sterk en doelgericht moeten zijn. Toch zijn directeurs die de moed hebben om ook kwetsbaar te zijn uiteindelijk effectiever dan hun ‘stoerdere’ collega’s. Hoe komt dat?

 

Ook een directeur kan niet alles weten en zienDirecteurs geven sturing en nemen uiteindelijk de beslissingen. Dat is enorm nuttig en wordt ook gewaardeerd. Er zijn weinig mensen die zich prettig voelen op een stuurloos schip. Maar de directeur moet zich ook bewust zijn dat hij niet alles kan weten en zien, dat hij misschien ook een blinde vlek heeft en dat hij het niet alleen kan doen. Kwetsbaarheid is dat erkennen en openstaan voor ideeën en visies van anderen in je (leraren)team. Die kunnen je alleen maar verder helpen. Je ideeën en plannen sluiten beter aan op de praktijk en op wat er leeft in de school en hebben daardoor meer kans van slagen.

 

Verbinden maakt richting gezamenlijk

Mensen verbinden zich over het algemeen het gemakkelijkst met anderen als zij menselijkheid en kwetsbaarheid ontmoeten. Dat neemt afstand weg en schept empathie. Met een directeur die af en toe laat zien dat hij er nog eens over na moet denken, die geïnteresseerd is in de visie van anderen om de zijne aan te scherpen , die wel eens van mening durft te veranderen en vergissingen kan toegeven, werkt men liever samen dan met een ongenaakbare ivorentorenbewoner. Zo wordt de band tussen directie en lerarenteam versterkt en groeit het gevoel samen ergens voor te gaan.

 

Benaderbare directeurs kunnen tijdig bijsturen

Directeurs die van zichzelf moeten uitstralen dat zij altijd gelijk hebben en de neiging hebben niet goed naar anderen te luisteren,  lopen het risico te weinig informatie uit hun team te krijgen. Dat betekent dat er soms dingen ‘mis’ gaan, of gewoon niet gebeuren met betrekking tot nieuwe werkwijzen of organisatieveranderingen, zonder dat de directeur daarvan tijdig signalen krijgt. Dat verhindert tijdig bijsturen. Een menselijke, kwetsbare directeur is beter benaderbaar en weet daardoor wat er op school speelt.

 

'Gedoe' meteen nemen voorkomt mislukking in later stadium

Soms moet er direct gehandeld worden, maar de meeste beslissingen die directeurs nemen zijn het resultaat van een langer denk- en overlegproces. Het kan verleidelijk zijn voor een directeur om de eigen goede ideeën er te snel door te drukken. Dat gebeurt vaak ook omdat de directeur goed vooruit kan kijken, vanuit een voor hem heldere visie handelt en kan inschatten hoe zijn maatregel of plan gaat uitpakken.

Een school waar gemord wordt of waar heel veel vragen en opmerkingen zijn over een voorgenomen verandering,  wordt dan als remmend ervaren en dat is begrijpelijk. Toch doe je er als directeur goed aan meteen naar eventuele kritiek en ‘gedoe’ rond je plannen te luisteren. Dan kun je erop ingaan, meer helderheid geven waar nog onduidelijkheid bestaat en als het nodig en nuttig is ook zaken aanpassen. Dat kost tijd, maar die wordt uiteindelijk weer ingelopen omdat er minder fout gaat in latere stadia.

 

Kwetsbaar durven zijn is goed voor innovatie en creativiteit

Een (leraren)team waar je nog onuitgewerkte ideeën kan delen,  fouten mag maken en twijfels mag uitspreken is bewezen innovatiever en oplossingsgerichter. De directeur kan hierin het voorbeeld geven. Dan durven ook leerkrachten ideeën te delen zonder de angst ‘afgebrand’ te worden.

 

Persoonlijke groei: kwetsbaar durven zijn vergroot je moed

Als je als directeur in je werk, maar ook in je persoonlijke leven, de durf hebt om iets nieuws aan te gaan of iets uit te proberen neem je risico. Immers, er kan weleens iets niet uitpakken zoals je het voor ogen had of zelfs volledig ‘mislukken’. Is dat erg?  Integendeel. Zij die geen enkel risico nemen offeren ook kansen, ideeën,  mogelijkheden tot samenwerking en vruchtbare relaties op die zich misschien later niet meer voordoen. Zij die hun neus stoten  kunnen leren van hun fouten. En ook met de eventuele schaamte van mislukking om leren gaan is uiteindelijk in je voordeel: het vergroot je moed.  En dat maakt je uiteindelijk sterker en vrijer in je handelen.

Lerende leraren en de rol van de schoolleiding

Hoe beter de schoolleiding, hoe beter leraren lesgeven. Dit artikel behandelt een aantal kwaliteiten van schoolleiders die het leren van leraren mogelijk maken.

Meertaligheid als realiteit op school (MARS)

Het OBPWO “Meertaligheid als Realiteit op School” (MARS) ontrafelde aan de hand van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek de interactie tussen meertalig taalgebruik, de percepties hierover en de impact van meertaligheid op onderwijsprestaties. Het onderzoek keek ook naar de praktijken m.b.t. meertaligheid op school. Meertaligheid is een complexe realiteit die door de verschillende betrokkenen – leerlingen, leerkrachten, schoolleiders – anders bekeken wordt. Spreken van anderstalige versus Nederlandstalige leerlingen stemt niet overeen met de werkelijkheid omdat er geen strikt onderscheiden en homogene groepen zijn. Het onderzoek concludeert dat het tijd is om met een andere bril naar de meertaligheid van onze leerlingen te kijken en, vooral, om ermee aan de slag te gaan.

bron: www.ond.vlaanderen.be

Psychosociale risico's in je onderwijsinstelling

Wat zijn psychosociale risico's?

Waarom psychosociale risico's voorkomen?

Welke rol speelt de directie?

Hoe kan je als directeur verder bouwen op je huidige aanpak?

Je leest er meer over op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Referentiekader onderwijskwaliteit (ROK)

Download
Referentiekader onderwijskwaliteit (ROK)
ROK.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

Sociaalnetwerksites

Welke sociaalnetwerksites kies je als school?

 

Facebook: informele informatie

:: schoolnieuws, beschrijving van de school

:: info over schooluitstappen en andere activiteiten

:: links naar leuke foto's en filmpjes en naar de andere sociaalnetwerksites van de school

:: discussievragen

:: overzicht vakantiedagen, themadagen enz.

 

Twitter: zakelijke informatie

:: nieuwsberichten, aankondiging van evenementen

:: verslag van een bepaald evenement

:: verwijzing naar persberichten van de school

:: meningen over actuele onderwerpen

 

LinkedIn: professionele informatie

:: vacatures en getuigenissen van leerkrachten

:: nieuwsberichten, aankondiging van evenementen

:: verwijzing naar persberichten van de school

:: links naar relevante posts op YouTube, Flickr

 

YouTube - Flickr

:: filmpjes en foto's van schooluitstappen en andere activiteiten

 

bron: Sociale media op school, uitgeverij Politeia, 2016, pagina 61

Tips voor een eenvoudige brief aan de ouders

::

Bouw elke brief op dezelfde manier op. Maak een inventaris van hoeveel brieven je op een jaar stuurt. Hebben ze dezelfde lay-out en dezelfde structuur?

 

::

Vermijd archaïsch woordgebruik. Woorden als thans, aldaar of genoegdoening vervang je door hedendaagse synoniemen. Veel mensen vervallen net in plechtig Algemeen Nederlands als ze zich aanpassen.

 

::

Gebruik geen omslachtige wendingen als het door u te storten bedrag of ten behoeve van. Versimpel je schrijftaal. Bij eventuele vragen wordt Meer info?. Pas op met beeldspraak en uitdrukkingen.

 

::

Maak je zinnen actief. Schrijf liever We bespreken de rapporten op 18 december dan De rapporten zullen worden besproken op 18 december.

 

::

Zet het onderwerp voorop in de zin. Voor het schoolfeest schrijft u best op voorhand in wordt U schrijft best op voorhand in voor het schoolfeest.

 

::

Visualiseer je brief door foto's en tekeningen te gebruiken. Laagtaalvaardige ouders begrijpen een vraag sneller als ze woorden aan beelden kunnen koppelen.

 

::

Het moet duidelijk zijn bij welke zinnen de foto of tekening hoort. Ze moeten precies begrijpelijk maken waar het over gaat, niet ongeveer. Cartoons zijn niet zo geschikt. Let erop dat het beeld niet vervaagt door het fotokopiëren.

 

::

Een reeks foto's maakt niet altijd voor iedereen een verhaal. Arabisch lezenden bijvoorbeeld zullen een reeks foto's van rechts naar links lezen.

 

::

Let op met jargon. Niet iedereen weet wat 'het CLB' doet of wat 'remediëren' inhoudt. Voeg een laagdrempelige omschrijving toe aan een gespecialiseerde term.

 

::

Schrijf zo directief mogelijk: Het is aan te raden om of U kan overwegen wordt U moet.

 

::

Kies steeds hetzelfde woord om hetzelfde te bedoelen. Niet de ene keer de refter en de andere keer de eetzaal.

 

::

Pas op voor afkortingen. Schrijf m.a.w., e.k. en de namen van de afdelingen en klassen voluit.

 

Bron: klasse.be

Wat zorgt voor geweldig onderwijs?

Wat werkt niet

:: kleinere klassen

:: meer geld naar onderwijs

:: investeren in ict

:: je leerkrachten stevig aanpakken

:: de instroom van zwakkere kinderen beperken

 

Wat werkt wel

:: het creëren van een professionele cultuur op scholen waarin je van en met elkaar leert

:: strategieën om de professionaliteit van je leerkrachten te verhogen

 

Geïntrigeerd door deze stellingen? Het volledige artikel (mét cijfermateriaal) lees je hier.