Nederlands > Vaardigheden > Schrijven

Basisregels formeel bericht

1 | Onderwerpregel

 

Kies voor een duidelijk en gepast onderwerp bij het bericht.

► Onderwerp: vraag huistaak aardrijkskunde

 

2 | Aanspreking

 

Kies een beleefde aanspreking. Kies voor Beste of Geachte en vermeld ook de familienaam van de persoon als je die kent.

► Beste mevrouw Aerts

► Beste heer Bijnens

► Geachte heer directeur

► Beste leerkrachten (bij aanspreking van meerdere leerkrachten)

 

3 | Schrijf je bericht

 

• Houd je bericht kort en bondig. Vermeld meteen waarom je het bericht stuurt.

• Verzorg je taalgebruik. Vermijd taalfouten, typfouten en andere slordigheden.

• Begin elke zin met een hoofdletter. Gebruik leestekens.

 

4 | Slotformule

 

Kies een gepaste afsluiting.

► Met vriendelijke groet

 

Onderteken het bericht met je voornaam en familienaam. Vermeld ook je klas.

► Ann Bijnens, 4 ewi

 

5 | Bijlagen

 

Geef de bijlage een duidelijk herkenbare naam.

► samenvatting_Ann_Bijnens

 

Vermeld in je bericht dat je een bijlage toevoegt.

► Als bijlage vindt u ...

 

6 | Controle en versturen

 

Lees je bericht nog een keer na voor je het verstuurt.

• Is de boodschap duidelijk?

• Staan er geen fouten in de tekst?

• Ben je de bijlage niet vergeten?

 

Vul de velden AAN, CC en BCC in.

Foutcodes

:: Feedback geven

:: Minder tijd, meer effect

:: Vier didactische trucs

:: De twintig basiscodes

:: De 35 meest gebruikte codes

:: Alle 65 foutcodes

Getallen in letters of cijfers?

Hier bestaan geen vaste regels voor. Over het algemeen wordt aangeraden volgende getallen in een lopende tekst als woord te schrijven:

 

- Getallen tot twintig: zeven, twaalf, veertiende

- De tientallen: twintig, zestig, tachtigste

- Andere ronde getallen: driehonderd, vijftienduizend, miljoen, twee miljard

Hoe schrijf je een GIP of onderzoeksopdracht?

Download
Hoe schrijf je een werkstuk, GIP of onderzoeksopdracht?
Met dank aan Tamara Stojakovic
Hoe schrijf je een werkstuk - GIP - onde
Microsoft Word document 1.8 MB

Nominaliseringen

Je kan van een werkwoord gemakkelijk een zelfstandig naamwoord maken door er het lidwoord het voor te zetten:

het toekennen

het ontwikkelen

het nadenken

 

Zulke zelfstandige naamwoorden worden nominaliseringen genoemd.

 

Je kan werkwoorden ook nominaliseren door een achtervoegsel als -ing of -atie te gebruiken:

de toekenning

de ontwikkeling

de acceptatie

de manipulatie

 

Nominaliseringen zijn niet fout, maar als je veel werkwoorden na mekaar nominaliseert, wordt de boodschap stroef en minder levendig. Als je vervoegde werkwoorden gebruikt, is het duidelijker wie wat doet.

liever niet maar wel
De opdracht bij het schrijven van een juridische verhandeling is het oplossen van een aantal samenhangende rechtsvragen.  Als je een juridische verhandeling schrijft, moet je een aantal samenhangende rechtsvragen oplossen.
Na het ontwikkelen van de film is het afdrukken van de geslaagde negatieven de volgende stap. Nadat u de film ontwikkeld hebt, drukt u de geslaagde negatieven af.
Voor het aanvragen van de subsidie is het invullen van het bijgaande formulier noodzakelijk. Om de subsidie aan te vragen, moet u het bijgaande formulier invullen.
Bij onze begeleiding is de persoonlijke situatie van de studenten het uitgangspunt en staat het oplossen van studieproblemen centraal. Bij de begeleiding van de studenten gaan we uit van hun persoonlijke situatie. We leren hun hoe ze studieproblemen kunnen oplossen.
De toekenning van de bouwgronden aan de kandidaat-kopers gebeurt door loting. De bouwgronden worden door loting aan de kandidaat-kopers toegekend.
De kennisgeving gebeurt met een aangetekende brief door het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur brengt u met een aangetekende brief op de hoogte.

Schrijfassistent

Schrijfkader | Evaluatiestructuur

Het probleem dat ter discussie staat, is ...

In dit verslag wil ik het volgende probleem evalueren: ...

In dit verslag wil ik het volgende probleem bespreken: ...

 

Ik toets het probleem aan de volgende criteria: ...

Ik toets het probleem aan de volgende kenmerken: ...

 

Positief is in elk geval ...

 

Daarnaast is het ook zo dat ...

 

Een mogelijk derde voordeel is ...

 

Maar er zijn ook schaduwzijden.

Maar er zijn ook negatieve kanten.

 

In de eerste plaats is er ...

 

In de tweede plaats is ...

 

Ten slotte is er ook ...

 

We kunnen stellen dat de positieve kenmerken (niet) opwegen tegen de negatieve en daarom kunnen we besluiten dat ...

Schrijfkader | Instructie

Deze instructie wil je helpen bij de opbouw van ...

Deze instructie wil je helpen bij de wegbeschrijving naar ...

 

Eerst doe je ...

Eerst ga je richting ...

 

Daarna zorg je (er)voor ...

Daarna neem je ...

 

Vervolgens breng je ...

Vervolgens rij je ...

 

Een volgende stap is ...

Aan je linkerkant zie je dan ...

 

Als laatste element moet je ...

Uiteindelijk zie je voor je ...

Schrijfkader | Maatregelstructuur

De volgende maatregel om ... werd op ... ingevoerd door ...

De volgende beslissing om ... werd op ... genomen door ...

 

De maatregel werd om de volgende redenen genomen.

Waarom is deze maatregel nodig?

 

In de eerste plaats wegens ...

 

In de tweede plaats om ...

 

Bovendien is er ...

 

Op welke wijze gaat men te werk om de maatregel uit te voeren?

De uitvoering van de maatregel gebeurt op de volgende manieren.

 

Eerst ...

 

Vervolgens ...

 

Ten slotte ...

 

Het uiteindelijke resultaat van deze maatregel is dat ...

Schrijfkader | Onderzoeksstructuur

Dit artikel wil het volgende fenomeen onderzoeken: ...

Dit artikel wil het volgende fenomeen beschrijven: ...

Het onderzoek dat ik hier beschrijf gaat over ...

Ik onderzoek in dit verslag ...

 

Het onderzoek verloopt volgens de methode ...

Bij het onderzoek heb ik gebruikgemaakt van de volgende methode.

Ik gebruik de volgende methodes om mijn onderzoek op te zetten.

Ten eerste ...

Ten tweede ...

Ten slotte ...

De volgende methodes werden gebruikt om het onderzoek op te zetten.

Eerst ...

Vervolgens ...

Ten slotte ...

 

Uit het onderzoek zijn de volgende resultaten af te leiden.

 

In de eerste plaats is het zo dat ...

 

Daarmee hangt het tweede resultaat samen, namelijk dat ...

 

Een derde en laatste resultaat is ...

 

Uit het onderzoek blijkt dus dat ...

Uit het onderzoek valt af te leiden ...

De eindconclusie van het onderzoek is dat ...

Als we zowel voor- als nadelen tegen elkaar afwegen, dan kunnen we besluiten dat ...

Schrijfkader | Probleemstructuur

Het probleem dat hier aan de orde is, heeft te maken met ...

Ik wil in dit verslag het volgende probleem ter sprake brengen ...

 

De reden waarom dit een probleem is, heeft te maken met ...

Dit fenomeen ... is een probleem, omdat ...

 

Er zijn diverse oorzaken voor dit probleem.

 

De hoofdoorzaak is dat ...

 

Daarnaast is er het feit dat ...

 

Ook ... vormt / vormen een probleem.

 

Hoe het probleem oplossen?

Het probleem kan als volgt aangepakt worden.

 

Eerst dient men te zorgen voor ...

 

Een andere mogelijke oplossing is ...

 

Vervolgens ...

 

We kunnen besluiten dat ...

Schrijfkader | Standpunt of mening verwoorden

Ik ben van mening dat ... (= stelling of bewering)

 

Ik wil dit standpunt verdedigen met de volgende argumenten.

 

In de eerste plaats is het zo dat ...

 

In de tweede plaats blijkt uit cijfermateriaal dat ...

 

Vervolgens is er het feit dat ...

 

Het kan niet zijn dat ...

 

Ten slotte vind ik dat ... (= mening)

 

Mijn besluit / oordeel is ... (= conclusie)

Schrijfkader | Synthese of samenvatting

In het boek / tijdschrift / artikel ... bespreekt de auteur ... het probleem van ...

 

Hij is van mening dat ...

Hij beweert dat ...

 

Hij toont die bewering aan met het argument ...

 

Bovendien tracht de auteur te bewijzen dat ...

 

Vervolgens beschrijft hij hoe ...

 

Daarvan geeft hij verschillende voorbeelden, waarvan het belangrijkste is ...

 

Daarnaast gaat de schrijver van het artikel dieper in op ...

 

In een laatste item onderzoekt [naam auteur] hoe ...

 

Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat ...

Schrijfkader | Vergelijking

In dit overzicht worden ... en ... met elkaar vergeleken.

 

Beide hebben ze de volgende kenmerken gemeen: ...

Er zijn heel wat overeenkomsten tussen ...

 

In de eerste plaats ...

 

Een tweede overeenkomst is ...

 

Vervolgens ...

 

Ten vierde ...

 

Ten slotte ...

 

Daarnaast zijn er tussen beide begrippen (organisaties, ...) heel wat verschillen.

 

Als we op zoek gaan naar deze verschillen, dan valt in de eerste plaats op dat ...

 

Ze zijn ook anders doordat ...

 

Een ander verschil is ...

 

Als besluit kunnen we stellen dat ...

We kunnen besluiten dat ...

Schrijfkader | Verslag van een gebeurtenis

Op ... bracht onze klas ... een bezoek aan ...

 

Dat gebeurde in het kader van ...

 

De tentoonstelling (het bedrijf, ...) bevindt zich ...

 

De drie belangrijkste kenmerken van de tentoonstelling (het bedrijf, ...) zijn ...

 

Elk van deze elementen verdient een korte uitleg.

 

Het eerste kenmerk ...

 

Een tweede belangrijk gegeven is ...

 

Als derde feit valt te vermelden dat ...

 

Positief aan het geheel vond ik dat ...

 

Een minpunt aan de hele organisatie is ...

 

Mijn algemene indruk is dat ...

Schrijfkader | Verslag van een proef

Het doel van deze proef is na te gaan hoe ...

 

Met deze proef toon ik aan dat ...

 

Ik gebruik / we gebruiken de volgende materialen of voorwerpen: ...

 

Hoe is de proef verlopen?

 

Hoe gaan we te werk?

 

Ten eerste onderzoek ik ...

 

Ten tweede vergelijk ik ...

 

Vervolgens ga ik na hoe ...

 

Daarna heb ik ...

 

Als vijfde en laatste stap ...

 

De proef leverde het volgende resultaat op ...

 

Hieruit kunnen we besluiten dat ...

Taalbeleid op kamp

Onderstaand document kan je downloaden als schrijfhulp wanneer zoon- of dochterlief een brief wil schrijven naar het thuisfront.

Download
kampbrief
kampbrief.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

Tekst schrijven met vos, dodo en ekster

Vos

Verzinnen

Ordenen

Schrijven

 

Dodo

Denken

Ordenen

Doen

Overlezen

 

Ekster

Eerst nadenken

Kiezen en ordenen

Schrijven

Teruglezen

Evalueren

Reviseren

Vereenvoudig je tekst

Download
Van stadhuistaal naar duidelijke taal (Wablieft)
bron: http://www.wablieft.be/tekstadvies/weg-met-stadhuistaal
Wablieft Van stadhuistaal naar duidelijk
Microsoft Word document 293.0 KB