Nederlands > Vaardigheden > Lezen

De schijf van vijf

Leesbeleid op school

“Alle leraren doen ertoe als het om leesbevordering gaat. Meer inzetten op leesplezier kan zelfs de kloof tussen sterke en zwakke lezers verkleinen. Scholen focussen zich nog te vaak op alleenstaande acties of projecten rond lezen. Die initiatieven zijn leuk, maar zorgen helaas te weinig voor een duurzame leesstimulans.

Bij leesbevordering draait alles om leesplezier en leesfrequentie. Veranker een leesbeleid in je schoolproject. Beperk de kansen tot lezen niet tot vrijblijvende momenten buiten de lesuren. Je kan er als school bijvoorbeeld voor kiezen om elke dag 15 minuten vrij lezen te integreren in je lestijd. Een dagelijks leesritueel van een kwartier krikt de lees- en taalvaardigheid van kinderen enorm op.

En betrek de ouders zo veel mogelijk bij allerlei leesactiviteiten (bv. leesouders, verteltassen, infoavond voorlezen …) zodat de leesmicrobe ook thuis een leesvirus aanwakkert. Ouders zijn de belangrijkste motor om kinderen te motiveren om te lezen.”

(Danielle Daniels, leesbevorderaar, in 'Klasse' | https://www.klasse.be/74939/leesplezier-ondanks-leerproblemen/#.WJoELZgY4k0.twitter)

Leestrainer

Geef leesvaardigheid een boost!

Maak je eigen rebus

Signaalwoorden in examenteksten

Download
Signaalwoorden in examenteksten
Signaalwoorden die het meest voorkomen i
Microsoft Word document 32.3 KB

Stappenplan lezen

KIJKEN

:: Kijk naar de buitenkant.

:: Let op:

• de titel;

• de tussenkopjes;

• de plaatjes;

• anders gedrukte woorden.

 

DENKEN

:: Waar zal het over gaan?

:: Wat weet ik er al van?

:: Waarom moet of wil ik lezen?

 

LEZEN

:: Waar gaat het over? Wat is het onderwerp?

:: Wat is belangrijk?

 

TERUGKIJKEN

:: Weet ik het nu?

Ja ► Maak nu de opdrachten.

Neen ► Vraag hulp!

 

STRUIKELWOORDEN

:: Van welke woorden moest ik op zoek naar de betekenis? Hoe heb ik dat gedaan?

:: Noteer je struikelwoorden in je schrift.

Versterken van leeshouding en -vaardigheid

Leescultuur op school bevorderen

:: Op school een leeshoek, leescafé, leestafel inrichten met kranten, tijdschriften.

:: Schrijvers uitnodigen op school.

:: Projecten (bij alle vakken) starten met een map met artikelen.

:: Leesmarathon organiseren: een hele dag (of dagdeel / avond) alleen maar lezen.

 

Leescultuur thuis bevorderen

:: Leerlingen in de onderbouw verplicht een aantal (jeugd)boeken laten lezen.

:: Leesclub voor leerlingen.

:: Leesclub voor ouders en leerkrachten.

 

Leeshouding versterken in de les Nederlands

:: Leesstrategieën als aanvulling op 'natuurlijk' lezen.

:: Kranten en opiniebladen lezen in de les.

:: Werken met themamappen die leerlingen zelf bijhouden.

 

Leren omgaan met moeilijke teksten in de les Nederlands

:: Van tekst-met-vragen naar functioneel lezen: 'echte' verwerkingsopdrachten (bijvoorbeeld examen ander vak voorbereiden, een project uitvoeren).

:: Langer bezig zijn met een moeilijke tekst.

:: Lezen in expertgroep.

:: Vragen stellen aan de tekst, schematisch samenvatten, sleutelfragmenten zoeken.

 

Leesvaardigheid van zwakke lezers versterken

:: Tijd en aandacht voor samen lezen.

:: Technisch lezen en begrijpend lezen tegelijk.

:: Teksten aanbieden die geschikt zijn voor de leeftijd van de leerlingen.

:: Actief woordenschat uitbreiden.

:: Ouders inschakelen.

:: Remedial teachingprogramma in lijn met de reguliere les.

Zo leesvaardig zijn onze 15-jarigen

Vlaamse 15-jarigen lezen beter dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Maar voor beide groepen geldt dat hun leesvaardigheid hoger is dan het internationale gemiddelde. Dat blijkt uit het PISA-onderzoek, het driejaarlijkse internationaal vergelijkend onderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Recent kwamen de gegevens van het onderzoek in 2015 beschikbaar.